xổ số tiền giang

Công bố thông tin

Giấy chứng nhận ĐKKD lần 8 ngày 8-6-201830/10/2020 18:58:26Điều lệ tổ chức hoạt động CC1 năm 202030/10/2020 18:57:11Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 201830/10/2020 18:54:51Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 201930/10/2020 18:53:39Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 201930/10/2020 18:52:24Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng 202030/10/2020 18:48:38QĐ 1355 của BXD phê duyệt phương án thoái vốn tại CC130/10/2020 18:46:29QĐ 908 TTCP phê duyệt doanh nghiệp thực hiện thoái vốn đến hết năm 202030/10/2020 18:44:26QĐ 1232 TTCP phê duyệt danh mục doanh nghiệp thoái vốn giai đoạn 2017-202030/10/2020 18:42:02Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Bộ Xây dựng tại CC130/10/2020 18:38:13Bản Công bố thông tin thoái vốn của Bộ Xây dựng tại CC130/10/2020 18:35:31Thông báo thoái vốn của Bộ Xây dựng tại CC130/10/2020 18:33:39Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP do Bộ Xây dựng nằm giữ30/10/2020 18:29:20Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 202029/10/2020 15:31:37Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Riêng Quý 3 năm 202029/10/2020 15:30:58Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp Quý 3 năm 202029/10/2020 15:29:41Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP20/10/2020 13:13:49Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất Quý 2 năm 202011/08/2020 10:01:00Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ 6 tháng năm 202011/08/2020 09:59:06Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp 6 tháng năm 202011/08/2020 09:56:54Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 07-202029/07/2020 15:28:35Thông báo về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt30/06/2020 11:11:20Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2019 bằng tiền30/06/2020 11:09:43Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 201930/06/2020 11:07:47Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 202022/06/2020 11:07:08Báo cáo không còn là cổ đông lớn CNT04/06/2020 09:40:37Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP18/05/2020 16:31:26Thông báo về việc thay đổi thời gian tố chức Đại hội Cổ đông thường niên 202018/05/2020 16:29:57Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 202018/05/2020 16:27:24Văn kiện Đại hội Cổ đông 202018/05/2020 16:25:59Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất Quý 1 năm 202029/04/2020 11:28:28Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC tổng hợp Quý 1 năm 202029/04/2020 11:27:15Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 202029/04/2020 11:25:52Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (điều chỉnh).23/04/2020 16:52:22Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 202022/04/2020 14:58:21Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 202016/04/2020 13:53:35Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp năm 201901/04/2020 16:21:27Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Riêng Công ty mẹ năm 201901/04/2020 16:20:13Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất năm 201901/04/2020 16:18:26Nghị Quyết HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP Số 10/NQ-HĐQT27/03/2020 15:26:33Công văn về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của CC124/03/2020 14:26:22Kết quả phát hành trái phiếu19/02/2020 10:01:35Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng20/01/2020 16:29:19Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn20/01/2020 16:26:24Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn17/01/2020 13:13:28Thông báo về việc hủy Đại hội Cổ Đông bất thường17/12/2019 08:51:38NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP17/12/2019 08:49:56Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 201904/12/2019 10:10:36Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201904/11/2019 20:51:58Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường04/11/2019 20:50:39Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 2019 và cùng kỳ năm 201830/10/2019 09:16:48Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành21/10/2019 09:10:48Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ21/10/2019 09:04:38Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp đã được soát xét bán niên 201911/09/2019 09:13:44Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất sau kiểm toán soát xét bán niên 201905/09/2019 19:48:04Công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ27/08/2019 14:53:36Công văn của ủy ban CKNN về việc chấp thuận hồ sơ Báo cáo thu hồi cổ phiếu cổ phiếu quỹ của Tổng công ty Xây dựng số - CTCP27/08/2019 10:03:55Thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt16/08/2019 15:19:15Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền16/08/2019 15:17:56Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP05/08/2019 16:45:38Thông báo thay đổi nhân sự31/05/2019 09:53:04Thông báo thay đổi nhân sự28/05/2019 16:58:08Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 201927/05/2019 10:29:11Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201927/05/2019 10:27:49Văn kiện Đại hội cổ đông năm 201915/05/2019 09:49:03Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201915/05/2019 09:48:08Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất sau kiểm toán 201814/05/2019 14:06:54Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ và BCTC tổng hợp Công ty mẹ năm 2018 trước và sau kiểm toán03/05/2019 14:35:37Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201911/04/2019 14:06:35Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên08/04/2019 14:18:13Giải trình việc không công bố thông tin quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế07/03/2019 14:38:29Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của CC121/02/2019 09:56:54Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng25/01/2019 09:59:26Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty đại chúng25/01/2019 09:57:55Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Đại chúng26/12/2018 10:23:00Nghị quyết HĐQT: Công ty CP Xây dựng kinh doanh nhà Cửu Long24/09/2018 15:40:50Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành23/08/2018 13:59:00Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận phê duyệt phương án thoái vốn của CC1 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long theo hình thức tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh15/08/2018 10:42:15Nghị quyết: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thủy điện ĐăkR'tih (công ty liên kết) đầu tư góp vốn vào Công ty Thủy điện Đăk Kar15/08/2018 10:41:20Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu tham gia đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Km1293+500 trên Quốc lộ 1A và cầu Bình Bá đến phía Bắc cầu An Hải thuộc địa phần Tp Tuy Hòa15/08/2018 10:40:18Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư Nhá máy cung cấp nước sạch tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang theo hình thức đối tác công tư (PPP)15/08/2018 10:39:22Nghị quyết HĐQT: CC1 tham gia thành lập Liên danh để nghiên cứu và thực hiện đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 315/08/2018 10:38:19Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn23/07/2018 14:16:24Công bố thông tin Giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ12/07/2018 11:22:30Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 201819/05/2018 09:42:10Biên bản họp Đại hội cổ đông nằm 201819/05/2018 09:40:08Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của công ty cổ phần xây dựng số một Việt Sơn do Tổng công ty Xây dựng số 1 năm giữ10/05/2018 10:25:52Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201807/05/2018 16:51:50Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018 16:04:31Nghị quyết về việc thoái vốn Công ty CP XD số Một Việt Sơn và Công ty CP XD số Một Việt Hòa17/04/2018 15:51:37Công văn phúc đáp về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.17/04/2018 14:58:08Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông12/04/2018 14:50:04Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 201804/04/2018 15:50:13Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (V/v phê duyệt phát hành trái phiếu)20/12/2017 13:59:22Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v thoái vốn công ty CP XD số một Việt Sơn, Công ty Cp XD số một Việt Hòa)18/11/2017 09:05:00Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v chuyển đổi chủ thể ký kết hợp đồng)18/11/2017 09:00:00Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và người có liên quan của người nội bộ23/11/2017 14:13:26Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn20/11/2017 16:02:09Thông báo giao dịch cổ phiếu CC106/11/2017 15:32:01Giải trình báo cáo tài chính 30/6/201706/09/2017 14:51:10Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC của CC129/08/2017 09:36:08Công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom17/07/2017 15:44:49Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201723/05/2017 10:54:55Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201710/05/2017 15:09:53Bản thông tin tóm tắt Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP18/04/2017 07:38:43Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP14/04/2017 08:26:35Thông báo chào bán quyền mua cổ phần của Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 - CTCP tại Công Ty CP Xây Dựng số 1416/12/2016 17:03:50Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV05/12/2016 13:52:26
xổ số tiền giangHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi